Regulamin

Regulamin sklepu

 Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania Zamówień oraz sprzedaży w Sklepie Internetowym działającym pod adresem: www.kremikdzemik.pl

 I. INFORMACJE OGÓLNE

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę o nazwie:

AMP Group Agnieszka Dudek-Pielat,

ul.Parkowa 35

05-074 Halinów

NIP: 531-150-55-61

Nr rachunku:  Bank Millennium  83 1160 2202 0000 0002 6774 5694

 
 2.Zamawiającym lub Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.

 3. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kremikdziemik.pl. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, jednak po wcześniejszym ustaleniu mailowym lub telefonicznym.

 4.Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

 5. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

 6. Dostawcy – należy przez to rozumieć pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.

 7. Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENA

 Sklep prowadzi sprzedaż towarów na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci internetowej.

 Zamówienia są przyjmowane we wszystkie dni roku przez całą dobę po uprzedniej rejestracji kupującego na stronie www.kremikdzemik.pl.

Zamówienia przyjmujemy przez stronę: www.kremikdzemik.pl przez automat zamówień, a także telefonicznie tel: 22 354 66 55 w godzinach pracy sklepu: pon-piąt. 10.00-18.00 i sobota 10.00-14.00

 W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

 Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne.

 III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówione produkty wysyłane będą przez firmę kurierską w terminie do 2 dni roboczych od:

a) zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym, w przypadku płatności przelewem oraz on-line

b) momentu potwierdzenia przez kremikdzemik.pl przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku płatności za pobraniem. 

W okresie przedświątecznym czas takiej przesyłki może wynieść nawet 14 dni. Możliwe jest także osobiste odebranie towaru w Warszawie, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 2. Sklep kremikdzemik.pl zastrzega sobie prawo by NIE realizować zamówienia lub wstrzymać się z jego realizacją, gdy:

 a) dane Klienta są nieprawdziwe lub nieprawidłowe,

 b) Klient nie przestrzega regulaminu,

 c) formularz zamówienia jest wypełniony nieprawidłowo,

 d) zamówienie wzbudza wątpliwość, co do osoby Klienta,

 e) w sytuacji chwilowego braku towaru w sklepie nieuwidocznionego na stronie www.kremikdzemik.pl (o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów bez konieczności informowania potencjalnych zamawiających. Sklep zawiadomi zamawiającego o zmianie ceny w przypadku, gdy zamówienie przyjęte zostanie do realizacji.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.

5. Sklep zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.

6.W przypadku odmowy realizacji zamówienia, niedostępności opłaconych przez Klienta towarów lub w przypadku anulowania przez Klienta złożonego zamówienia, sklep kremikdzemik.pl dokona zwrotu nadpłaconej kwoty. Klientowi nie będą przysługiwać żadne inne roszczenia w tym zakresie.

7.Koszty przesyłki pocztowej są szczegółowo określone w zakładce „Dostawa”.

8. Paczka wysłana za pobraniem opłacana jest u kurier. Ta opcja wysyłki jest dostępna do kwoty 300 zł brutto, zamówienia opiewające na wyższą kwotę są realizowane wyłącznie przy przedpłacie na konto.

9.Zamówione towary będą dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 IV. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przez Klienta wysłanego zamówienia będzie traktowana jako naruszenie niniejszego regulaminu.

 2.Klient, będący konsumentem, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Klienta będącego konsumentem poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Sklep Naturalna Medycyna, ul. Grochowska 174/176 lok. U-3, 04-357 Warszawa lub na adres e-mail: naturalnamedycyna.waw@gmail.com.

Treść oświadczenie o odstąpieniu można stanowi Załącznik nr A do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Klienta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
Klient nie ponosi kosztów:
a) świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: I) Usługodawca nie poinformował Klienta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr A do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub II) Klient nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
b) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: I) Klient nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub II) Klient nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub III) Usługodawca nie dostarczył Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
Towar powinien być zwrócony na adres: Sklep Naturalna Medycyna, ul. Grochowska 174/176 lok. U-3, 04-357 Warszawa.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
W chwili odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Klienta od Umowy sprzedaży.
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

W przypadku reklamacji Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

 3.Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady lub uszkodzenia powstałe w trakcie dostawy, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru oraz poinformować o tym sklep w przeciągu 7 dni od dnia dostarczenia towaru.

4. Gwarancji na zakupione produkty udziela producent. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

5.Reklamacje należy zgłaszać na adres: naturalnamedycyna.waw@gmail.com

 6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” z dnia 2 marca 2000r. Dz.U. Nr22 poz.271.

7. Sklep kremikdzemik.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.

8. Firma Michał Kawlec zastrzega sobie możliwość dowolnie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu kremikdzemik.pl

 V.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1.Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby firmy AMP Group. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych” Dz.U. 133/97 poz. 883. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę AMP Group wyłącznie dla jej potrzeb.

 2.Klient ma prawo wglądu i poprawiania i usuwania swoich danych osobowych.

 W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wiadomość na adres email , lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 354 66 55.

 

Załącznik nr A do regulaminu (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy)

 

Sklep Naturalna Medycyna

ul.Grochowska 174/176,

04-357 Warszawa

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko……………………………………………………………………….. 
Adres……………………………………………………………………………………. 
Data………………………………………………………………………………………. 
Podpis…………………………………………………………………………………….